1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3048.------, Noctes Tusculanae... Ro- mae, apud haeredem Bartholomaei Zan- netti, 1621 ΖΑΒ.425-6/ΒΡΕΤ.Ι.205/ΣΑΘ.265/ΕΕΟ.Γ.Ι. 152-4 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Casanalense τΝΙΛ Ij Valicana Ferrajoli V.3968 (και άλλα άντίτ.) - Φλωρεντία Nazionale 3.E.3.127 *------βλ. και 1) Bellarmino Rob. 2) Βίος του εν άγίοις...Νείλου... 3) Διήγησις περί της... Συνόδου της Φλωρεντίας... 4) Ghis- lerius Μ. 5) Ή Άγια και, Οικουμενική έν Φλωρεντία...Σύνοδος... 6) lustinianus Hor. 7) Possinus P. 8) Θεμιο'τοκλης