1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3037*. (-------), [Τό παρόν βιβλίον είναι ή παλαιά τε καί νέα Διαθήκη... Venezia, Bartolomeo Zanneti, ca.1536-1549] Βλ.** Evro Layton, «Notes..., έ'νθ' άν., σελ.140