1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3016. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ 'Αλέξανδρος, 'Ηθι- κή στιχουργία... [1794;] ΛΑΔ.Δ. 338-340
  3. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ 'Αλέξανδρος