1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2972.------. Dissertatio De sacris Eleu- sinis... [Εις]: Polenus loan., Utriusque Thesauri Antiquitatum..., vol.4 (Vene- tiis, typis Io. Bapt. Pasquali, 1737) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 577