1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2970. ·------, Dissertatio De ludis sceni- cis... [Εις]: Polenus loan., Utriusque Thesauri Antiquitatum..., vol. 5 (Vene- tiis, typis Io. Bapt. Pasquali, 1737) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 575