1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2965*. ΚΑΛΛΙΑΚΗΣ Νικόλαος, Aristo- telis Stagyritae De ortu et interitu li- bros...Patavii, ex typographia Semina- rii..., 1686 FAV.85 (ΣΤΕΡ.39/ΛΑΔ.Β.206)
  3. Aristo-telis Stagyritae