ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ...

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2957. ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ... 'Εν Λειψία..., εν τη τυπογραφία τοϋ Βρεϊτκόπφ, 1767 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 68 3« * ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ... 1783 βλ. Γκοσάνος Στέφ.