1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2908. (-------), Βιβλίον ψυχοφελές... όνομα- ζόμενον Νέος Κλίμακας, εξηγημένος...πά- ρα... 'Αθανασίου [Βαρούχα]... Ένετίησιν, παρά Νικολάω τω Σάρω, 1693 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ'. 484Ρ '