1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2900. ILLUSTRIUM virorum episto- lae...ad loannem Reuchlin [Dem. Chal- condyla, Georg. Hermonymus, Andron. Contoblaca]... (Hagenoae, ex officina Thomae Anselmi..., 1519) LEG.B.III.249 Πρβλ. Clarorum virorum epistolae... * ΙΜΠΕΡΙΟΥ... βλ. Ήμπερίου... * IMPOSTURE de la...Confession de ...foy de Cyr'ule...$X.(Tilen Daniel van)