1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2895. (HUBNER Johann), 'Ιερόν απάν- θισμα..., μεταφρασθέν... ύπό Πολυχρονίου Δημητρίου... Έν Λειψία..., έν τη τυπο- γραφία του Σόμμερ, 1775 ΖΑΒ.510/Β1ΕΝ.25/ΒΡΕΤ.Ι.95/ΣΑΘ.556/ LEG.A.II.210-211/FUV.101/ZIN.55/KAPAS. 81&86/STOY.55388 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίον Β.2405-2406//Μ. Ξενοφώντος - Ά θ ή ν α ι Γεν- νάδειος Τ.319.1 11'Εθνική Θ.499 - Ρ ώ μ η Ρο- utificio Istituto Orientate 330.1.20
  3. HUBNER Johann