ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ...

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2855. ΏΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα... Ένετίησι, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1763 ΦΩΣ.Λ.56-7(ΛΑΔ.Γ272-3)/Πρβλ.ΗΛ.Α.183 &184 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Σκήτη Άγ. "Αν- ν*]ζ - Ρώμη Pontificio Istituto Orientale 308.2.91 // Vaticana R.G.Lit.IV.491