1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2844. ΏΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα... Ένετίησι, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι..., 1744 ΓΕΔ.Β.296/**ΗΛ.Α.323163/ΛΑΔ.Γ240-1 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: "Αγ. "Ορος Μεγ. Λαύρα 1.18.Ω. - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.651