1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2800. ΏΡΟΛΟΓΙΟΝ. Venetiis, (...παρά 'Ιακώβου του Λεογκίνου...), 1561 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 210