1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2798. ΏΡΟΛΟΓΙΟΝ. Enetiis, (...παρά Χριςόφώρου[δϊο] τοΰ Ζανέτου .../... apud Franciscum Rampazetum, 1554) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 161