1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2779. HORATIUS, In epistolam... De arte poetica, Iasonis de Nores Ciprij... interpretatio...Venetiis, apud Aldi fi- lios, 1553 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 157
  3. HORATIUS