1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2776. HOORNBECK Ioannes, Sum- ma controversiarum religionis [Κύριλλος Aouxap^]...Trajecti..., ex officina Ioan- nis a Waesberge, 1658 LEG.r.IV.163i
  3. Sum-ma controversiarum religionis