1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2763.-------, Ίλιάς [Ι. Λάσκαρις]... Vuor- mantiae, apud Vuolffgangi Gephalaei haeredem Philippum & Sigismundum Feierabent, 1563 ΠΑΠ.151