Ο πόλεμος των ποντικοβατραχων

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2755.------, Ό πόλεμος των ποντικοβα- τραχων... μεταγλωττισθείς...παρά... Γεωρ- γίου Όστοβήκ...Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1746 AAM.A.9,438/KATP.259/LEG.Δ.1.343-4/ AUER.50,52/VEL.A.98163
  3. Γεωρ-γίου Όστοβήκ