Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αληθείας, διηρημένον εις τόμους δύο = Liber quivocatur ivdex veritatis, distinctus in partes duas

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2674. Ιερεμιας Β' Πατριάρχης ΚΙΙό- λεως, Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αλη- θείας. Liber qui vocatur...Τόμος πρώτος (-δεύτερος). Lipsiae, litteris Breitkop- «is, 1758 ZAB.341(BPET.I.78-9)/MAM.3/LEG.A.I.479 -480/GAID.II.162-3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοπαώίον Β. 2141.Γ.215-216 // Μεγ. Λαύρα 2.18.1. (2πλ.) - 'Αθήναι 'Ακαδημία
  3. Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αληθείας, διηρημένον εις τόμους δύο = Liber quivocatur ivdex veritatis, distinctus in partes duas
  4. Ιερεμιας Β' Πατριάρχης ΚΙΙό-λεως,