1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2243. ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 'Ανδρέ- ας, Ad actionem proditoriam Edouardi Coqui Apologia...Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1610 AHM.r.l7/LEG.r.I.72-3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μ 6 ν α χ ο ν Staa tsbiblio thek Jes-358-Ρώμη Alessandrina y.f.9.f.2a// An- gelica F.2.18 // Casanatense dd.V.3// Vallicel- Uana S.Borr.C.V.98 (1)
  3. ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 'Ανδρέ-ας