ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2220. ΕΤΧΟΛΟΓΙΟΝ τ6 Μέγα..., διορ- θωθέν παρά... 'Αλεξάνδρου του Καγκελ- λαρίου. Ένετίησιν, παρά Νικολάω τώ Σάρω, 1749... **ΗΛ.Α.324174 /ΛΑΔ.Γ2 47 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. 'ΙβήρωνIIΜεγ. Λαύρα 1.18.Ε. (2πλ.) -'Αθήναι Γεννάδειος Τ.618.4