ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2217: ΕΤΧΟΛΟΓΙΟΝ..., διορθωθέν παρ' 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ένετίησι, πα- ρά Νικολάω τω Σάρω, 1737 ΣΑΘ.408/ΓΕΔ.Α1554/ί,Εσ.Δ.Ι.259/ΑΝΤ.Β.251 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίου