1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2211. ΕΤΧΟΛΟΓΙΟΝ... Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., [1700] LEG.r.V.167/AAZ.104-5/nPpx. ΠΑΡΑΡΤΗ- ΜΑ, άρ.639