ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2207*. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, επιμέλεια Μιχα- ήλ Μήτρου. Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1691 **ΗΛ.Α.321105