1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2168*. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ...'Ενετίησιν,1526 BPET.I.3(LEG.B.L195)