Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Χρωμοτυπογραφείο Α. Λάντζα, 9999
27 σελ.

Αι πρόοδοι της μελισσοκομίας : διάλεξις διοργανωθείσα υπό της εν Κερκύρα επιτροπής της υπό την υψηλήν προεδρείαν της α. μ. του βασιλέως Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας και απαγγελθείσα εν τη αιθούση του γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μελισσοκομία