1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2138*. EPICEDIAillustri heroi Gaspa- ris Colignio [Φραγκ.Πόρτος]...[Οθηβν8θ, apud Io.Durantium, 1573] LEG.B.II.ceX.XVII-XVIII
  3. Φραγκ.Πόρτος