1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2132. ΕΜΠΟΡΟΚΩΜΗΤΗΣ Χριστόφο- ρος, Έγχειρίδιον περί της έκπορεύσεως τοϋ Παναγίου Πνεύματος, ήτοι Απολογία πρός.,.Νικόλαον Κομνηνόν Παπαδόπουλον. [s.l. & t.], 1728 ΖΑΒ.545[Βενετία]/ΒΡΕΤ.Ι.66[Βουκουρέστιον] /ΛΑΜ.Γ2 16[Βεν.]/ΣΑΘ.599[Βεν.]/ΔΗΜ.Γ. 101[Βουκ.]/ΔΗΜ.Β.175/ΒΙΑΝ.ΙΙ.35[Βουκ.] /LEG.A.I.208-9 [Ρουμανία; ]/ΠΑΤΛ.95 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαώίον Β.1521-1522 -'Αθήναι 'Ακαδημία Οί ΕΝ τή ρητορική τέχνη κορυφαίοι... βλ. Πόρτος Φραγκ. * ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ανωνύμου τινός... 6τι 1. Άντονίω, εις το άντίτυπον. χρεωστοΰσιν οί χριστιανοί...νά μεταλαμ- βάνωσι.,.βλ. (Νοταράς Μακ.) * ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ καλούμενον Θηκαρας... βλ. {Λάνδος Άγ.) * ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ περιέχον τον Παρακλη- τικών κανόνα...εις τόν...Σταυρόν... βλ. Χρι- στόφορος ό Ξηροποταμηνός
  3. ΕΜΠΟΡΟΚΩΜΗΤΗΣ Χριστόφο-ρος