Ελληνικά
Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1864
242 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου

Επιστολαί περί των ιερών ακολουθιών της ανατολικής καθολικής εκκλησίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα
    2. Θεολογία -- Δογματική