1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2101*. ΔΟΞΑΣ 'Ιωσήφ, Κατήχησις ιερά προς τους μέλλοντας άναβήναι εις τον της Ίερωσύνης βαθμόν... Ένετίησι, παρά Νι- κολάω τω Σάρω, 1695 ZAB.344-5(KATP.326)/**LEG.r.III.564/ **ΗΛ.Α.321110(πρβλ.σελ.148 σημ.51)
  3. ΔΟΞΑΣ 'Ιωσήφ