1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2090.------, Βιβλίον ιστορικόν..., συλλεχθέν ...παρά..., διορθωθέν παρά...Σπυρίδωνος... Παπαδοπούλου. Ενετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ, 1778 *LEG.A.II.256/MEP.A.100216/nAYA.65-6/ lTAn.l78/STOY.574le ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μεγ.Λαύρα 2.18.Δ. // Μ. Χελανδαρίου