1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2083*.-------, Βιβλίον Ιστορικόν. Ένετίη- σιν, 1740 ΛΑΜ.Γ2 12 σημ.