1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2073. ΔΩΡΟΘΕΟΣ (ψευδό-) μητροπολ. Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικό ν..., συλλε- χθέν...παρά...Ένετίησιν, παρ' 'Ιωάννη Άν- τωνίω τω Ίουλιανω, 1631 ΖΑΒ.274/ΣΑΘ.223 [ca.l630]/LEG.r.I.290-9/ ΟΙΚΟΝ. 38/LATT.20 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Κουτλονμονσίου άρ.152
  3. ΔΩΡΟΘΕΟΣ (ψευδό-) μητροπολ.Μονεμβασίας