1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2055. DISCO RSO pronunziato da cit- tadino V..., al Circolo Costituzionale di Corcira...Dalla Stamperia Nazionale di Corcira, [1798] LEG.Z.170-1(AAA.E.201) * DISCO RSO Bull1 attrazione univer- sale... βλ.(Ραζης Χριστόφ.) 1. Εις ΣΑΘ. 135 και εκδοσις τοΰ έτους 1552. 2· Ακριβής ή περιγραφή, άλλα χωρίς παρα- πομπήν εις άντίτυπον.