1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2048.------, Angeli [Aretini] vita... [Εις]: Aretinus Ang., De maleficiis tractatus... Venetiis, apud Societatem Minimam, 1598 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.307