1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2042*. (-------), Όμιλίαι εύσύνοπται ήθικαί εΐς...τάς...έορτάς...Ένετίτ)σιν, παρά Νικο- λάω Γλυκεΐ, 1778