1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2040. (------), Praecepta de oratione nuptiali [Th.Gaza interprete]. (Impres- sum Chremone etc.),[s.t.& a.] (φφ.[6]) LEG.B.III.98-100