1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2039.------, Praecepta de oratione nup- tiali...per Theodorum Garzen[sic]...tra- ducta...[Eΐς]: Hoc in volumine aurea haec in opuscula continentur... [Ve- netiis, per Christophorum de Pencis, ca.1495] (φφ.[72]) LEG.B.III.100[Milano?]/OLS.r.350 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος GC.2530.3
  3. Theodorum Garzen[sic