ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ πρόχειρος

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2019. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ πρόχειρος..., διορ- θωθέν παρά του εν ίεροδιδασκάλοις...Έ- φραίμ. Ένετίησι, παρά Άντωνίω τω Βόρ- τολι..., 1753 LEG.A.I.417-8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος MGL. 73.15// 'Εθνική Θ.3682(Γ.Δ.) (έλλιπ.)