1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2010. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική. Περι- έχουσα... άρθρα της ημών 'Ορθοδόξου πί- στεως... Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1775 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.735