ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική ορθόδοξη.

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2002. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική ορθό- δοξη. Εις κοντολογίαν [Πέτρος Άρκούδι- ος]...Ιη Roma,... Sac. Congr. de Propag. Fide,1628 (έλλ.-ίταλ.) (σσ.101+[1 ]) LEG.r.I.257/VIT.r.263 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Vaticana Barb.V.XIV. 117[Bellarmino R.]
  3. Πέτρος Άρκούδι-ος