1935. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος, Γραμμα- τική έλληνο-λατινίς.,.συλλεχθεϊσα παρά... Grammatica greco-latina... Viennae, ex typographia Baumeisteriana, 1785 ΖΑΒ.238/ΔΕΚ.31/ΒΡΕΤ.Π.78/ΣΑΘ.612[1780] /LEG.A.II.439-440/GAID.II.352-3/STOY.62488 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπα- νίων // Γεννάόειος SL.578
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος

Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου …

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου …