1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1888.-------, Θησαυρός... Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1799 PET.XXI [Βιβλίον όνομαζόμενον Θησαυρός...] (ΡΑΣ. 53)/ΒΡΑΝ.Γ.513/ΛΑΔ.Ε.224 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Κοντλονμονσίον 1/ Μεγ.Λανρα 2.18.Δ. - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.1537.15 - Ρώμη Vaticana R.G.Oriente IV.941 *-------, Θησαυρός... πρβλ. Νέος Θησαυ- ρός...
  3. Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών