Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1888.-------, Θησαυρός... Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1799 PET.XXI [Βιβλίον όνομαζόμενον Θησαυρός...] (ΡΑΣ. 53)/ΒΡΑΝ.Γ.513/ΛΑΔ.Ε.224 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Κοντλονμονσίον 1/ Μεγ.Λανρα 2.18.Δ. - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.1537.15 - Ρώμη Vaticana R.G.Oriente IV.941 *-------, Θησαυρός... πρβλ. Νέος Θησαυ- ρός...
  3. Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών