Θησαυρός

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1859.-------, Βιβλίον όνομαζόμενον [sic] Θησαυρός... Ένετίησιν, παρά Όρσίνω τω Άλβρίτζη..., διορθώσει Γρηγορίου.,.Βλά- χου..., χαξδ'[ = ,αχξδ'=1664] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.421