1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1843.-------, Μερική διάγνωσις... Ένετίη- σιν, παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανω, 1682 ΛΑΔ.Β.196 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι JnWO£ioc;MGL.73.15