1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1818.------, Πανουργίαι ύψηλόταται Μπερ- τόλδον... Ένετίησιν, παρά 'Αντωνίω τω Βόρτολι..., 1780 ΗΛ.Α.206-7 (ΛΑΔ.Γ2 127)
  3. -τόλδον