1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1791. CONTIN (Tommaso Antonio ),La buona causa...contro il P. Mamachi...In Venezia, presso Gaspare Storti, 1775 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.733