1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1783*. COMPONIMENTI poetici in oc- casione delle.-.nozze dell'...Lorenzo Do- na e Chiara Tron. In Venezia, nella stamperia di Carlo Palese, 1792 *LEG.Z.157/*AAA.A.181 (ελλιπές άντίτυπον· 8έν κατονομάζονται οί συνεργάται)