1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1775. COMPENDIARIA et facilis ad linguam Graecam manuductio [Κ. Λά- σκαρις]. Romae, typis Sacrae Cong, de Propag. Fide, 1696 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.488
  3. Κ. Λά-σκαρις