1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1768.------, Homiliae in S. Pascha et in D. Petrum..., graece... a Io. Andrea Gritti Typaldo. Venetijs, apud Anto- nium Bortoli, 1705 ΦΩΣ.Β.36(ΛΑΔ.Γ24)
  3. Io. AndreaGritti Typaldo